Nádudvari Élelmiszer Kft.

Instagram és Facebook felületén meghirdetett üzenőfali játékszabályzata és

adatkezelési tájékoztatója

  1. A játék Szervezője és Lebonyolítója: 

Nádudvari Élelmiszer Kft. (székhely: 4181 Nádudvar, Gutenberg u.1., cégjegyzékszám: 09-09-003140)

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező, saját Instagram és Facebook profillal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki a Szervezőnek címzett – a Nádudvari Élelmiszer Kft. által közzétett Instagram és Facebook bejegyzés (a továbbiakban: 2024.06.28.  Instagram és Facebook poszt) – alatt játszik.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Szervező megbízásából eljáró gazdasági társaság vezető tisztségviselői, tagjai, nem vehetnek részt továbbá az annak lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők, továbbá azok a személyek, aki a regisztráció során nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet, és/vagy hatósági igazolvánnyal igazolható lakcímet adnak meg. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében teljesen, vagy a tárgyi nyereményjáték körébe tartozó ügycsoportban részlegesen korlátozott, úgy a Játékban való részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Játékos törvényes képviselője jogosult.

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályzatát (a továbbiakban: Játékszabályzat), az Instagram közösségi oldal által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

A  2024. június 28. 10.00-tól 2024. július 10. 21.59 percig tart.

A Nádudvari Élelmiszer Kft Facebook és Instagram felületén megjelenő nyereményjáték felhívás szövege a következő:

✨NYEREMÉNYJÁTÉK!✨ Bulizz velünk a Campus Fesztiválon!

Kövesd be Instagram oldalunkat, lájkold ezt a posztot, és írd meg kommentben, kinek a koncertjére vagy kíváncsi Debrecenben a Campus Fesztiválon, és páros napi jegyet nyerhetsz!

Oszd meg a barátaiddal is, hogy minél többen szórakozhassatok Debrecen legnagyobb fesztiválján!

Sorsolás júl.11-én csütörtökön! Játékszabályunkat elolvashatod az alábbi linken:

(2024. június 28-i Instagram és Facebook poszt).

A nyertes (1 fő) a leírtak szerinti kommentelők között, a véletlenszerűség elve szerint kerül kiválasztásra. A Szervező a nyertes Játékos nevét a Nádudvari Instagram és facebook oldalán egy eredményhirdető posztban teszi közzé. A Nyereményjáték nyertese gépi sorsolással kerül kisorsolásra a játék lezárását követően (2024. július 11.). 

A fentieknek megfelelően a Játék nyereménye: 2 db napi belépőjegy a 2024 július 24-28. között megrendezésre kerülő Campus Fesztiválra egyazon napra. A nyereményjegyek a nyertes  saját nevére és az általa megnevezett másik személy nevére szól. A megnevezéskor a nyertesek neve mellett szükséges megadniuk személyi igazolványuk számát is. A nyertes a nyereményét kizárólag személyesen, személyi igazolványának felmutatásával veheti át. Ha a nyertes az eredményhirdetést követően 24 órán belül nem jelentkezik, a játék szervezője új nyertest sorsolhat.  A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.

A nyertes a megadott adatai alapján a Fesztivál helyszínén személyes okmányainak felmutatásával veheti át a nyereményét. Cím: Debrecen, Nagyerdő

A Szervező a nyertes Játékost eredményhirdető posztban értesíti a sorsolás lezárását követő 24 órán belül a nyereményről. A Játékos feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben a Játék nyertese lesz, neve és a helység, ahol él, nyilvánosságra kerüljön, továbbá, hogy adatait a Szervező jelen játék lebonyolítása során, valamint később, promóciós célú kapcsolattartás céljából felhasználja.

Továbbiakban a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött tartalmat a Nádudvari Élelmiszer Kft. Facebook és Instagram oldalán is felhasználja, valamint nyilvánosságra hozza.

A Játékos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében kifejezett hozzájárulását adja a Szervezőnek, hogy a Játékban történő részvételével összefüggésben átadott személyes adatait a Játékidőn túl feldolgozza annak érdekében, hogy Szervező következő promóciójáról, vagy egyéb eseményéről számukra értesítést küldhessen. A Játékos bármikor jogosult kérni, hogy adatai a nyilvántartásból törlésre kerüljenek a Szervező, azaz a Nádudvari Élelmiszer Kft. címére (4181 Nádudvar, Gutenberg u.1.) küldött nyilatkozatával.

A Nyeremények átvételének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás folyamatában keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítés, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


A Szervező kizárja a Meta Group (1 Hacker Way; Menlo Park, California 94025 .) felelősségét a játék teljes körét illetően. Szervező kizárja továbbá a felelősségét az Instagram weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az Instagram felülete nem, vagy korlátozottan használható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy ezt a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Szervező fenntartja magának a jogot a hivatalos részvételi feltételek, illetve jelen Játékszabályzat megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Szervező hivatalos Instagram és Facebook rajongói oldalán keresztül értesülhetnek.

8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait harmadik felek részére nem továbbítjuk. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

8.3 Adatbiztonság 

A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Játékos személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Játékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Játékos kérheti a Szervezőtől:

  1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli a Játékossal, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező és Lebonyolító indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy a Játékos vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a

  1. személyes adat kezelése jogellenes;
  2. a Játékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
  3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Továbbá a Játékos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)

A Játékos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szervező a Játékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteniAz Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatfeldolgozó mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el.

 Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

  1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a Játékos bejegyzésének elvesztéséért, amennyiben az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben az internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a Játékos bejegyzése a határidő lejártát követően érkezik meg.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Kelt: Nádudvar, 2024. június 05.