A Nádudvari Élelmiszer Kft.
Instagram és facebook felületén meghirdetett
Te kivel osztanád meg?
játék üzenőfali játékszabályzata és adatkezelési tájékoztatója

  1. A játék Szervezője és Lebonyolítója: 

Nádudvari Élelmiszer Kft. (székhely: 4181 Nádudvar, Gutenberg u.1., cégjegyzékszám: 09-09-003140)

2. A Játékban résztvevő személyek:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező, saját Facebook és/vagy Instagram profillal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki a Szervező  – a Nádudvari Élelmiszer Kft. által közzétett Facebook és Instagram bejegyzés ( 2024.01.29. Facebook és Instagram poszt) – szabályainak megfelelően játszik.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Szervező megbízásából eljáró gazdasági társaság vezető tisztségviselői, tagjai, nem vehetnek részt továbbá az annak lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők, továbbá azok a személyek, aki a regisztráció során nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet, és/vagy hatósági igazolvánnyal igazolható lakcímet adnak meg. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében teljesen, vagy a tárgyi nyereményjáték körébe tartozó ügycsoportban részlegesen korlátozott, úgy a Játékban való részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Játékos törvényes képviselője jogosult.

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályzatát (a továbbiakban: Játékszabályzat), a Facebook és az Instagram közösségi oldal által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

3. A Játék időtartama:

A  2024. január 29. 09.00-tól 2024. február 14.  23.59 percig tart.

4. A Játék menete:

A 01.29-i poszt szövege szerint:

Te kivel osztanád meg kedvenc Nádudvari joghurtodat?

Barátoddal? Szerelmeddel? Szüleiddel? A tesóddal? (most tényleg??) A kedvenc kutyusoddal, esetleg a cicáddal?

Vagy inkább megtartod mindet magadnak?

Ha bekövetsz minket instagramon (@nadudvari_official), kommentelsz, megörökíted a számunkra ezt az eseményt egy fotóval és megosztod velünk, a legjobb 3  képet ajándékkal jutalmazzuk! Nyerhetsz akár egy smoothie készítőt, vagy Nádudvari ajándékokat!

A képekett január 29. és február 14. között a jatek@nadudvari.hu e-mail címre várjuk! Részletek a játékszabályzatban ITT olvashatók.

Szóval, oszd meg!

#Nádudvari #Valentinnap #Kedvencjoghurt #oszdmeg #nyereményjáték

Játék menete:

A játék felhívásában /Facebook poszt és Instagram poszt/ részletezett leírás szerint 2024. január 29. 9.00 és február 14. 23.59 között a jatek@nadudvari.hu email címre beérkezett Kivel osztod meg a kedvenc Nádudvari joghurtodat? témájú fotók között a zsűri tagjai eldöntik, melyek azok a fotók, melyek értékelhetőek. Ezek közül a véletlen sorsolás elve mentén gépi sorsolással kisorsolunk 3 nyertest (további feltétel, hogy az illető kövessen minket az instagram oldalunkon: @nadudvari_official, vagy komment üzenetet küldjön). Ebből 1 nyeri a fődíjat, ami egy Smoothie készítő, a másik két nyertes egyforma Nádudvari ajándék csomagot nyer. Mindhárom nyertes kisorsolására február 15-n kerül sor, melyet egy-egy Facebook ill. Instagram posztban osztunk meg, így értesítünk minden nyertest. A nyerteseket értesítjük még azon az e-mail címen keresztül is, ahonnan a pályázati anyaguk megérkezett.

Ha a nyertes 2 napon belül nem jelentkezik a megkeresésünkre, új nyertest sorsolunk ki.

A játék időtartama:

2024.01.29. – 2024.02.14.

A játék nyereménye:

Azok között, akik beküldik számunkra azt a fotót, ahol megosztották valakivel kedvenc Nádudvari joghurtjukat,illetve követik a Nádudvari instagram fiókját (@nadudvari_official), vagy kommentelnek, és ez a fotó vélhetően saját készítésű, (pl látszik a képen a Nádudvari joghurt) akkor részt vehet a sorsoláson, ahol 1 db Smoothie készítőt, valamint 2 db egyforma Nádudvari ajándékcsomagot sorsolunk ki.

A nyertesek (3 fő) a leírtak szerint, az ellenőrzést követően, a véletlenszerűség elve szerint kerül kiválasztásra. 

A Szervező a nyertes Játékos nevét a Nádudvari Instagram és Facebook oldalán egy eredményhirdető posztban teszi közzé. A Nyereményjáték nyertese gépi sorsolással kerül kisorsolásra a játék lezárását követően 2024. február 15-én.

5. A Játék nyereménye:

A fentieknek megfelelően a Játék nyereménye: 1 db Smoothie készítő, valamint 2 db Nádudvari ajándékcsomag. Ha a nyertes az eredményhirdetést követően 48 órán belül nem jelentkezik, a játék szervezője új nyertest sorsolhat.  A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.

A nyertes a megadott adatai alapján postai kézbesítés útján veheti át nyereményét.

6. Egyéb rendelkezések:

A Szervező a nyertes Játékost eredményhirdető posztban értesíti legkésőbb a sorsolás lezárását követő 5 napon belül a nyereményről. A Játékos feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben a Játék nyertese lesz, neve és a helység, ahol él, nyilvánosságra kerüljön, továbbá, hogy adatait a Szervező jelen játék lebonyolítása során, valamint később, promóciós célú kapcsolattartás céljából felhasználja.

Továbbiakban a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött tartalmat a Nádudvari Élelmiszer Kft. Facebook, Instagram és Tiktok oldalán is felhasználja, valamint nyilvánosságra hozza.

A Játékos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében kifejezett hozzájárulását adja a Szervezőnek, hogy a Játékban történő részvételével összefüggésben átadott személyes adatait a Játékidőn túl feldolgozza annak érdekében, hogy Szervező következő promóciójáról, vagy egyéb eseményéről számukra értesítést küldhessen. A Játékos bármikor jogosult kérni, hogy adatai a nyilvántartásból törlésre kerüljenek a Szervező, azaz a Nádudvari Élelmiszer Kft. címére (4181 Nádudvar, Gutenberg u.1.) küldött nyilatkozatával.

A Nyeremények átvételének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás folyamatában keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

7. A Szervező felelőssége:

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítés, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


A Szervező kizárja a Meta Group (1 Hacker Way; Menlo Park, California 94025 .) felelősségét a játék teljes körét illetően. Szervező kizárja továbbá a felelősségét az Instagram weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az Instagram felülete nem, vagy korlátozottan használható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy ezt a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Szervező fenntartja magának a jogot a hivatalos részvételi feltételek, illetve jelen Játékszabályzat megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Szervező hivatalos Instagram és Facebook rajongói oldalán keresztül értesülhetnek.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait harmadik felek részére nem továbbítjuk. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

8.3 Adatbiztonság 

A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Játékos személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Játékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Játékos kérheti a Szervezőtől:

  1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli a Játékossal, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező és Lebonyolító indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy a Játékos vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a

  1. személyes adat kezelése jogellenes;
  2. a Játékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
  3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Továbbá a Játékos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)

A Játékos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szervező a Játékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteniAz Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatfeldolgozó mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el.

 Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a Játékos bejegyzésének elvesztéséért, amennyiben az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben az internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a Játékos bejegyzése a határidő lejártát követően érkezik meg.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Kelt: Nádudvar, 2024. január 22.